Oleh Turki Ibn Mubarak Al Binali
@ Pusat Media Mullah ‘Umar

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam tercurah atas Nabi kita Muhammad, atas keluarganya, atas sahabat-sahabatnya semua.

Pertanyaan:
Apakah boleh bagi perempuan haid membaca Al Qur'an menggunakan HP?

Jawaban:

1. Diperbolehkan bagi perempuan haid membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, atau menggunakan komputer, atau dengan HP dan alat-alat lainnya. Hingga yang berpendapat pelarangan perempuan haid memegang mushaf juga berpendapat demikian.

2. Kami memandang -Allahu a'lam- bahwasannya tidak ada satu dalilpun yang shahih akan keharaman meyentuh mushaf bagi perempuan haid. Sedangkan tidak ada pengharaman kecuali dengan adanya dalil. Pendapat ini sebagaimana yang dipegang oleh Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Ali, 'Aisyah, Abu Hurairah, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id ibnul Musayyab, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hakam, Nashr Al-Bahili, Rabi'ah Ar-Ra'y, Abu Malikah, Dawud Azh-Zhahiri, Al-Muzani, Ibnu Hazm, Ath-Thabary, Ibnul Mundzir dan selainnya. Walaupun pendapat demikian menyelisihi jumhur ulama yang berpendapat akan pengharamannya.

Sumber: Abu Humam Al Atsari, Majmu' Fatawa, Juz 1, (Syabakah At Tahadi Al Islamiyyah: 1432 H), hlm. 144.

Penulis: Turki Ibn Mubarak Al Bin`ali
Penerjemah: Abu Salik Ath Thahawi
Editor: Muhammad Ibn Yusuf

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Baca Juga

Sekilas Laporan Departemen Keamanan Umum tentang Munculnya Ghuluw di Negara Islam dan Kitab Al Ba'its (117)
Mengenal Kitab Akhsharul Mukhtasharat Karya Imam Muhammad bin Badruddin bin Balbani Ad Dimasyqi (102)
Mempelajari Mazhab Mayoritas Negeri Ini: Fikih Maliki (97)
Kisruh Saling Mengafirkan Ulama Syi'ah Takfiri, Sadar Diri! (1/2) (74)
Palestina VS Israel: Cinta Mati VS Takut Mati (78)